OGŁOSZENIE O PRZETRGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU osobowego marki OPEL VIVARO do przewozu 9 osób.

Sprzedający:


Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie
39-331 Chorzelów 307
Tel/fax 17 58-414-83
Regon: 000999759     NIP 817-10-92-823


Ogłasza:


Przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na sprzedaż samochodu marki OPEL VIVARO do przewozu 9 osób

 1. Organizator przetargu:     Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie.

 2. Przedmiot sprzedaży:    


Samochód osobowy do przewozu 9 osób:

 • Marka: OPEL, VIVARO 1,9D Combi
 • Nr identyfikacyjny VIN WOLJ7BCB63V629313
 • Rok produkcji 2003
 • Paliwo: olej napędowy
 • Pojemność skokowa silnika 1870 cm3
 • Liczba siedzeń: 9
 • Nr rej.: RMI 04UM
 • Rodzaj nadwozia: kombi wydłużone 4 drzwiowe 9 osobowe
 • Badanie techniczne ważne do: sierpień 2016
 • Przebieg: 223 127 km
 • Klimatyzacja
 • ABS
 • Drzwi boczne przesuwane + drzwi tyłu nadwozia
 • Kolor: srebrny
Dodatkowe dane i stan techniczny pojazdu został opisany w ocenie technicznej.
 

 1. Cena wywoławcza: 18 200 zł brutto (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście złotych brutto.)


 1. Miejsce i termin w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży:

Przedmiot sprzedaży można oglądać w siedzibie sprzedającego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 po uprzednim telefonicznym ustaleniu dokładnej godziny - tel. 17 58-414-83.

 1. Miejsce i termin licytacji:

Licytacja odbędzie się w siedzibie sprzedającego w dniu 29 września 2015 r. o godz. 10.00

 1. Warunki licytacji:

Przetarg ustny odbywa się w drodze publicznej licytacji
- licytacja może odbyć się i jest ważna, przy obecności co najmniej jednego uczestnika.
- licytacja rozpoczyna się od podania ceny środka trwałego przeznaczonego do sprzedaży.
- postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywołania. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika licytacji, gdy inny uczestnik zaoferował cenę wyższą.
- po ustaniu postąpień prowadzący licytację, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu zamyka licytację i udziela przybicia uczestnikowi licytacji, który zaoferował najwyższą cenę.
- z chwilą przybicia następuje sprzedaż środka trwałego na rzecz nabywcy.7. Ustala się wadium w wysokości 1820 zł. Wadium należy wpłacić na konto SOKiS w Chorzelowie, tak aby najpóźniej w dniu licytacji do godz. 9.30 znajdowało się na rachunku bankowym sprzedającego (nr konta Bank PEKAO S.A. 34124026561111000037937564). Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostaną zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty na rachunek bankowy oferenta, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zarachowane na poczt ceny. Jeżeli uczestnik, który uzyskał przybicie uchyli się od podpisania umowy i wpłacenia ceny, jego wadium zostanie zatrzymane.

8. Termin zawarcia umowy sprzedaży.


 • Kupujący jest zobowiązany zapłacić całkowitą cenę nabycia najpóźniej w terminie 3 dni od podpisania umowy, co nastąpi bezpośrednio po licytacji – wzór umowy sprzedaży w załączeniu.
 • Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane po wpłaceniu przez Kupującego całkowitej ceny nabycia- zgodnie z wzorem umowy sprzedaży.
9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez    wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny. Do chwili rozpoczęcia licytacji organizator przetargu może odstąpić od jej przeprowadzenia bez podania przyczyny.
UMOWA SPRZEDAŻY (wzór)


zawarta w dniu ………………….. 2015 roku pomiędzy:

Samorządowym Ośrodkiem Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą   w Chorzelowie
39-331 Chorzelów 307
tel./fax 17 58-414-83
Regon: 000999759 NIP 817-10-92-823
reprezentowanym przez:
Dorotę Kieraś-Jędrychowską – dyrektora
przy kontrasygnacie Beaty Kosoń – główna księgowa
zwanym dalej „Sprzedającym”
a
………………………………………………………………………………………………………………
NIP ………………………………………………
Regon……………………………………………
reprezentowanym przez………………………………………………………………………………………………………………………..


Zwanym dalej „Kupującym”, następującej treści:


                                                                       § 1
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem, umowy stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

                                                                       § 2
Sprzedający sprzedaje Kupującemu samochód osobowy OPEL VIVARO do przewozu 9 osób, nr rejestracyjny RMI 04UM, rok produkcji 2003, nr identyfikacyjny VIN WOLJ7BCB63V629313, poj. silnika 1870 cm3 w wyniku przetargu ustnego w drodze publicznej licytacji za cenę: ………………… zł brutto.
§ 3


  1. Kupujący nabywa samochód osobowy, o którym mowa w § 2 niniejszej   umowy za cenę brutto określoną w § 2, którą zapłaci w całości w terminie do 3 dni od podpisania umowy, na konto bankowe Sprzedającego Bank PEKAO S.A. 34124026561111000037937564.

  2. Wszelkie opłaty związane z realizacją umowy ponosi Kupujący.§ 4

Samochód wraz z kompletem dokumentów zostanie wydany Kupującemu, w siedzibie Sprzedającego, po otrzymaniu całkowitej zapłaty na wskazane konto bankowe Sprzedającego.


§ 5

Kupujący oświadcza, że znany jest stan techniczny zakupionego samochodu osobowego oraz że nie będzie dochodził od Sprzedającego żadnych praw  z tytułu stanu technicznego ww. pojazdu.


§ 6

Sprzedający oświadcza, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego samochodu.
 
§ 7

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których strony otrzymują po 1 egzemplarzu.


§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.


§ 9

Ewentualne zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony niniejszej umowy.  Sprzedający:                                                                        Kupujący:


………………………………………..                                       ………………………………..powrót...
Informacja wytworzona przez Marcin Sasor dnia 11.09.2015
Opublikowana przez Marcin Sasor dnia 11.09.2015. Wygasa 29.09.2015. Odsłon 1466, Wersja 3
Początek strony